ข้อมูลโรงเรียน


         โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗  ตำบลชีลอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๑ เบอร์เโทรศัพท์  ๐๔๔่-๘๗๐๒๘๐  
    จัดตั้งโรงเรียน   (เปิดทำการสอนครั้งแรก)   เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๗๕ 
    ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
    ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๘๐ คน  คุณครู  ๙  คน  มีดังนี้
         ๑. นายรังสฤษดิ์  อาวะบุตร   ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี(ค.บ.)
              เอกบริหารหารศึกษา
         ๒. นางสุภาวดี  ตรีเพชร            ครูชำนาญการพิเศษ    วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท  (ศษ.ม.)   เอกพลศึกษา
         ๓. นางวิไล  อาวะบุตร              ครูชำนาญการพิเศษ    วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   (ค.บ.)     เอกประถมศึกษา
         ๔. นางราณี  อินาวัง                 ครูชำนาญการพิเศษ    วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท  (ศษ.ม.)   เอกพลศึกษา
         ๕. นายทองแดง  อินาวัง           ครูชำนาญการพิเศษ    วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (ศษ.บ.)   เอกประถมศึกษา
         ๖. นางกนกขวัญ  มลิลา            ครูชำนาญการพิเศษ    วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   (ค.บ.)     เอกภาษาไทย
         ๗. นางลำใย หาญเสนา            ครูชำนาญการพิเศษ    วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   (ศษ.บ.)  เอกประถมศึกษา
         ๘. นายเมธี  คุ้มคง                    ครูชำนาญการ            วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   (ค.บ.)     เอกพลศึกษา
         ๙. นางจตุพร  ถิ่นชีลอง             ครูชำนาญการพิเศษ    วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   (ค.บ.)     เอกประถมวัย

   
       สีประจำโรงเรียน    ชมพู - น้ำเงิน
วิสัยทัศน์ (vision)

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  เป็นสถานศึกษาแห่งคุณภาพ  คุณธรรมนำความรู้ 
มุ่งพัฒนาครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานประสานชุมชน  ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สร้างชื่อเสียงพัฒนาสู่อาเซียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

ooooooooooooooooooooooooo

ข้อมูลคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
ประธานนักเรียน
เด็กหญิงผกามาศ  ชินเขว้า
รองประธานนักเรียน
เด็กหญิงสุวารี  งาเฉลา
เด็กหญิงชธิชา น้อยคำภา
เลขานุการ
เด็กหญิงชลธิชา  น้อยคำภา
คุณครูผู้รับผิดชอบ
คุณครูสุภาวดี  ตรีเพชร