บุคลากร


นายรังสฤษดิ์  อาวะบุตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสุภาวดี  ตรีเพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิทยาศาสตร์นายทองแดง  อินาวัง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาภาษาไทย

นายเมธี  คุ้มคง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

างวิไล  อาวะบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาคณิตศาสตร์


 นางกนกขวัญ  มลิลา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาภาษาไทย


นางจตุพร  ถิ่นชีลอง
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาปฐมวัย

นางราณี  อินาวัง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาการงานอาชีพ(งานประดิษฐ์)


 นางลำใย  หาญเสนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาการงานอาชีพ(งานเกษตร)


นายประเสริฐ  สุบิน
พนักงานบริการ
ตำแหน่งช่างสี 4