ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๕๕๙๘๓๓๘

จัดตั้งโรงเรียน (เปิดทำการสอนครั้งแรก) เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๖๒ คน

คุณครู ๕ คน บุคลากรทางการศึกษา ๔ คน มีดังนี้

๑. ส.ต.ท. จรัญ ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท(ก.ษบ.)

เอกบริหารหารศึกษา

๒. นางราณี อินาวัง ครูชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.) เอกพลศึกษา

๓. นางลำใย หาญเสนา ครูชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) เอกประถมศึกษา

๔. นายเมธี คุ้มคง ครูชำนาญการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) เอกประถมศึกษา

๕. นางปิยธิดา โพธิ์ศรีนาค ครูชำนาญการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) นาฎศิลป์

๖. นายประเสริฐ สุบิน นักการภารโรง วุฒิการศึกษา มศ.๕

๗. นายพนมนคร บุญโนนแต้ ครูพี่เลี้ยง วุฒิการศึกษา ปวส. เอกคอมพิวเตอร์

๘. นางสาวธารินี กำลังศิลป์ ครูอัตราจ้าง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

๙. นางสาวสิริดา เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิการศึกษา ปวส. เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ

สีประจำโรงเรียน ชมพู - น้ำเงิน

วิสัยทัศน์ (vision)

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ เป็นสถานศึกษาแห่งคุณภาพ

คุณธรรมนำความรู้ มุ่งพัฒนาครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานประสานชุมชน

ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างชื่อเสียงพัฒนาสู่อาเซียน

อัตลักษณ์โรงเรียน

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

ข้อมูลคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประธานนักเรียน

เด็กหญิงอาทิตยา เหลือสุข

รองประธานนักเรียน

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ถนอมสัตย์

เด็กชายกรธวัช พร้อมสันเทียะ

เลขานุการ

เด็กหญิงไข่มุก ถนอมสัตย์

คุณครูผู้รับผิดชอบ

คุณครูราณี อินาวัง


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image