บุคลากร

ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางราณี อินาวัง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาพลศึกษา

นางลำใย หาญเสนา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาประถมศึกษา

นายเมธี คุ้มคง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

สาขาการประถมศึกษา

นางปิยธิดา โพธิ์ศรีนาค

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

สาขานาฎศิลป์

นายประเสริฐ สุบิน

ตำแหน่ง นักการภารโรง


นายพนมนคร บุญโนนแต้

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวธารินี กำลังศิลป์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวสิริดา เชื้อเมืองพาาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ